Zasmakuj Podhala

Zasmakuj Podhala

W październiku wystartował projekt, który ma na celu promocję tradycyjnych smaków Podhala. 12-miesięczna impreza zrzesza 30 najlepszych kucharzy. Ich dzieła oceniać będzie Kapituła, na czele z byłym kucharzem piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej - Robertem Sową.

W projekcie biorą udział restauratorzy, karczmarze i oberżyści. Każdy z nich może zaprezentować swoje umiejętności, przygotowując niezwykłą, regionalną potrawę. Choć projekt promuje kuchnię lokalną, to jury stawia przede wszystkim na oryginalność pomysłów. Uwieńczeniem zmagań będzie promocja szlaku kulinarnego, jako jednej z atrakcji Podhala.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne i mentalne.

Cele projektu:

  • pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści wła­ści­cie­li lo­ka­li ga­stro­no­micz­nych na temat zna­cze­nia marki lo­kal­nej dla roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści opar­tej na pro­duk­tach lo­kal­nych
  • ini­cjo­wa­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do udzia­łu w sys­te­mie cer­ty­fi­ka­cji ja­ko­ści pro­duk­tów lo­kal­nych po­przez re­gio­nal­ny sys­tem mar­ke­tin­gu
  • ak­ty­wi­za­cja wła­ści­cie­li lo­ka­li ga­stro­no­micz­nych w kie­run­ku edu­ka­cji na rzecz pod­nie­sie­nia ja­ko­ści i stan­dar­du usług
  • wy­kre­owa­nie przez be­ne­fi­cjen­tów spe­cjal­no­ści ku­li­nar­nych opar­tych na pro­duk­tach lo­kal­nych i tra­dy­cyj­nych.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

By wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kategoria: Lokalne smaki

Kalendarz imprez « »